Vrijeme istine o Budžetu općine Velika Kladuša

Priče o Budžetu općine Velika Kladuša, o navodnoj propasti, netransparentnom trošenju javnog novca, o nerentabilnosti pokrenutih projekata zapošljavanja, o zabrinutosti uglavnom vijećnika i njihovih naredbodavaca sa USK-a i F BiH, punile su novinske članke, emisije i vijesti, čaršijske kafane i okrugle stolove.

Dio je to platforme za sotonizaciju aktualnog i budućeg Načelnika, Fikreta Abdića, kadrova Laburističke stranke i projekata koji se realiziraju na općini Velika Kladuša.

Da je predizborna teza o nužnosti „sanacije“ općinskog budžeta samo floskula za degradaciju sadašnjih vlasti i bijeg od vlastite odgovornosti govore ekzaktni podaci općinske Službe za financije, računovodstvo i javne nabavke u kojem je iskazano stanje budžetskih sredstava na dan 15.11. u iznosu od 3.764.081,60 KM!

Usporedbe radi, stanje Budžeta u istom razdoblju 2012.godine, u mandatu Admila Mulalića iznosilo je 232.772,99 KM, uz konstataciju da je upravo u mandatu Admila Mulalića Općina imala najviše neizmirenih obveza, naročito prema dobavljačima, prema zaposlenicima, prema pravomoćnim sudskim presudama. Istovremeno, u njegovom mandatu je bilo najviše nenaplaćenih i neutuženih potraživanja po osnovu komunalnih naknada i ostalih općinskih prihoda.

Stanje budžetskih sredstava na dan preuzimanja mandata 2016.godine je iznosilo 2.181.818,45 KM, što je u odnosu na 2020. manje za 1.582.263,15 KM.

Nakon svih priča, analiza, prozivanja, prizivanja, tumačenja, napadanja, prijavljivanja Budžet općine Velika Kladuša je u suficitu i iznosi 3.764.081,60 KM.

Činjenica je da općinske vlasti u ranijim mandatima nisu ulagale u razvoj, u nova radna mjesta, u prava radnika, u javna poduzeća i ustanove.

Evidentno je da nisu naplaćivali potraživanja od viših nivoa vlasti, da ih nisu niti spominjali iako se radi o velikim iznosima kao što su sredstva koja općini duguje USK po osnovu naknade korisnicima socijalne zaštite u iznosu od 755.480,79 KM ili sredstva koja duguje Vlada F BiH u iznosu od 1.359.181,89 KM na ime komunalne naknade.

S toga, postavimo logično pitanje : Gdje je završavao i u što se trošio budžetski novac u ranijim mandatima?

Sve u svemu, vrijeme istine o Budžetu općine Velika Kladuša je vrijeme da se osobe iz javnog života izvinu Načelniku i građanima općine Velka Kladuša zbog šteta koje su nanijeli širenjem neistina i dezinformacija kojima su godinama obmanjivali javnost i stvarali krivu sliku o našoj općini.

 

Predsjednica Laburista BiH

Elvira Abdić Jelenović, mag.aedif.