Kongres

Kongres je najviši organ Stranke i njegove odluke obavezne su za članove i organe Stranke. Kongres Stranke čine: delegati Kongresa,tj. predstavnici Općinskih organizacija Stranke srazmjerno broju članova i drugim kriterijima koje definira Glavni odbor uz saglasnost Predsjedništva Stranke. Nadležnosti Kongresa su: utvrđivanje politike Stranke, ocjenjuje rad organa koje bira, donosi Program i Statut Stranke, te rješava druga pitanja u skladu sa Poslovnikom o radu. Bira i razrješava predsjednika Stranke, članove Predsjedništva.

Prvi kongres Laburističke stranke održan je 28. decembra 2017. godine, i na njemu su doneseni slijedeći Zaključci:
Kongres potvrđuje Programsku platformu Laburističke stranke BiH usvojenu na osnivačkoj Skupštini 28.12.2013. godine i potvrđuje dosadašnje aktivnosti Predsjedništva stranke na njenoj operacionalizaciji i realizaciji.

Kongres izdvaja značaj poduzetih aktivnosti na uključivanju mladih, obrazovanih, sposobnih, kreativnih i slobodnomislećih ljudi i kontinuirani rad, koordinaciju i kreiranje politika LABURISTA BIH u okviru stručnog ekonomskog Savjeta stranke, te jačanje građanskog aktivizma kod članova i simpatizera stranke kao jedinstven primjer u Bosni i Hercegovini gdje su teorije pretočene u praksu.

Kongres daje punu potporu radu i aktivnostima ekonomskog stratega stranke, Fikretu Abdiću, kako kroz rad u okviru ekonomskog Savjeta stranke tako i kroz rad na poziciji Načelnika Općine Velika Kladuša, te zadužuje Klub LABURISTA BiH u OV Velika Kladuša i Predsjedništvo stranke da mu svojim radom i aktivnostima budu nesebična podrška.

Kongres naglašava značaj aktivnog uključivanja Predsjedništva stranke i izabranih dužnosnika  u realizaciju usvojenih zaključaka na OV Velika Kladuša za pripremu Revizije privatizacije i poslovanja u poduzećima Agrokomerc, Sanitex i Grupex. Zahtjevom za Reviziju privatizacije u poduzećima i izdvajanjem sredstava iz Budžeta općine za ove aktivnosti LABURISTI BIH potvrđuju suštinsku, a ne načelnu,  opredijeljenost u borbi  za ostvarivanje radničkih prava i ispravljanju nepravde koja je učinjena radničkoj klasi u procesu privatizacije.

Kao prioritet u djelovanju Kongres izdvaja „Podnošenje Zahtjeva za ocjenu ustavnosti zakona i drugih propisa s kojima je DRUŠTVENA SVOJINA promijenjena u DRŽAVNO VLASNIŠTVO“, te zadužuje Predsjedništvo stranke da intenzivira aktivnosti na izradi prijedloga i uključi neophodne materijalne i kadrovske resurse u realizaciji ovog zaključka.

Kongres zadužuje Predsjedništvo stranke da u suradnji sa stručnim Savjetom stranke nastavi s izradom „nacrta Zakona o denacionalizaciji društvene svojine s izdvajanjem kontrolnog kapitala“ i da isti ponudi BiH javnosti kroz programsku Platformu za opće Izbore 2018.godine.
Kongres izražava zabrinutost za ekonomsko stanje u Bosni i Hercegovini i vidi izlaz u kreiranju i uvođenju NOVE EKONOMIJE zasnovane na korektivima neoliberalne globalizacije čiju analizu je sačinio ekonomski Savjet Laburista BiH.