Općinski načelnik Fikret Abdić proglasio Budžet za 2024. godinu

Nakon puna tri mjeseca financijske blokade, Općinski načelnik Fikret Abdić, u skladu sa zakonskim ovlaštenjem, na dan 01.04.2024. godine, proglasio je Budžet Općine Velika Kladuša za 2024. godinu, koji će se sprovoditi u skladu sa Odlukom o izvršenju budžeta Općine Velika Kladuša za 2024. godinu.

Budžet Općine Velika Kladuša za 2024. godinu iznosi 28.355.075, 00 KM, na koji je Ministarstvo financija USK dalo pozitivno mišljenje, u skladu sa Zakonom o budžetima u FBIH.

Ovo ovlaštenje proizilazi iz člana 18. Zakona o principima lokalne samouprave u FBIH (“Službene novine FBIH”, broj 49/06), člana 27. stav 1 tačka c), člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi USK (” Službeni glasnik USK”, broj: 8/11), kao i člana 120. Statuta Općine Velika Kladuša (“Službeni glasnik Općine Velika Kladuša, broj:12/11) u kojem se kaže: „Ukoliko Vijeće ne usvoji budžet do 31. marta tekuće budžetske godine, Općinski načelnik proglašava budžet koji stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Velika Kladuša”.

Obzirom da Općinsko vijeće ne održava sjednice već duže od godinu dana, predmetni financijski dokumenti čekali su na usvajanje, odnosno proglašenje tri mjeseca, a u prvom tromjesečju 2024. godine nije bila usvojena ni Odluka o privremenom finansiranju. Važno je napomenuti da je Zamjenica Predsjedavajućeg OV-a Emina Ćehić uredno sazivala sjednice u skladu sa delegiranim materijalima od strane općinskih službi i Kabineta načelnika, međutimsjednicama su se odazivali samo vijećnici Laburističke stranke, što nije bilo dovoljno za kvorum i održavanje sjednica. Vijećnici ostalih stranaka se nisu odazivali na sjednice iako su im pozivi i sazivi uredno dostavljani od strane nadležne službe, čime su kontinuirano zanemarivali obaveze koje proizilaze iz njihovih mandata. Ovakavo neodgovorno ponašanje vijećnika rezultiralo je totalnom tromjesečnom financijskom blokadom, a uporedu su zaustavljeni brojni procesi koji su od krucijalnog značaja za građane naše općine.

U pomenutom vremenskom periodu, skoro 4.000 budžetskih korisnika nije bilo u mogućnosti ostvariti pravo na plaće i ostale naknade koje se realiraju preko trezora Općine Velika Kladuša. Tri mjeseca bez plata bili su uposlenici Općinskog organa uprave, uključujući i vatrogasce, uposlenici Centra za socijalni rad, te uposlenici Centra za kulturu, radnici pojedinih javnih preduzeća, a bez penzija i pripadajućih naknada bili su i svi korisnici Centra za socijalni rad (nezaposlene porodilje, porodilje u radnom odnosu, nisu isplaćivane naknade za tuđu njegu i pomoć, naknade za pravo smještaja u hraniteljsku porodicu, smještajne usluge maloljetnika i punoljetnih lica u posebne ustanove, i sl.).

Budžet Općine Velika Kladuša primjenjivat će se za fiskalnu 2024. godinu, odnosno do 31.12.2024. godine.