Odluke Ustavnog suda su obvezujuće!

Prilikom rasprave o Nacrtu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, upozorili smo da isti ne sadrži Odluku Ustavnog suda o priznavanju prava pripadnika Narodne Odbrane Autonomne pokrajine Zapadna Bosna.

Na dnevnom redu 14. sjednice Skupštine predložen je Prijedlog ovog zakona na koji smo pravovremeno uložili Amandman.

Na sjednici najavljenoj za 17.12.2020.godine zatražit ćemo da se zastupnici o njemu izjasne, obzirom da ga je Vlada USK-a odbila!

Kako bi zastupnicima zastupnici u Skupštini USK-a znali što od njih očekujemo, u nastavku dajemo kompletno obrazloženje predmetnog Amandmana.

Presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-22/05 i U-8/13  utvrđuje se povreda osnovnih ljudskih prava u odnosu na pripadnike Narodne odbrane Autonomne pokrajine Zapadna Bosna kao i članova njihovih porodica. U konkretnim presudama Ustavnog suda FBiH iz 2005. i 2013. godine utvrđuje se od strane Ustavnog suda povreda načela jednakosti pred zakonom, te načela zabrane diskriminacije a na štetu pripadnika Autonomne pokrajine Zapadna Bosna kao i članova njihovih porodica. Diskriminacija ovih populacija na najgrublji način traje više od 15. godina, a što se posebno ogleda i direktno proizilazi iz zanemarivanja i neprovođenja konačnih i obvezujućih presuda Ustavnog suda.

Postupajući po presudama Ustavnog suda iz 2005. i 2013. godine, a vodeći se Ustavnom kategorijom i neoborivom činjenicom da su  Odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće i činjenicom da je svako fizičko i pravno lice dužno da ih poštuje, a posebno da su svi organi vlasti dužni, u okviru svojih nadležnosti utvrđenih Ustavom i Zakonom, provoditi odluke Ustavnog suda, nesporno je da prava pripadnika Autonomne pokrajine Zapadna Bosna kao i članova njihovih porodica moraju biti implementirana u „Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica“.

Neuvrštavanjem prava pripadnika Autonomne pokrajine Zapadna Bosna i članova njihovih porodica u ZAKON, odnosno ne implementiranje presuda Ustavnog suda rezultirat će u konačnici usvajanjem neustavnih odredaba Zakona i diskriminirajućih odredba, a posebno člana 2. i člana 47.,  Zakona  o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica Unsko – sanskog kantona.

Uzimajući u obzir navedeno, a posebno činjenicu da su dodatno i odredbe Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/04, 56/05 – Ispravka, 70/07, 9/10 i 90/17) neustavne i u istima nisu implementirane Odluke Ustavnog suda iz 2005. i 2013. godine dodatno instruira obavezu da se ZAKONODAVAC, odnosno  Skupština Unsko – sanskog kantona opredijeli prema poštivanju i provođenju Odluka Ustavnog suda.

Obrađivač zakona, odnosno resorno Ministarstvo bilo je u obavezi da već kod izrade  prijedloga Zakona implementira prava pripadnika Autonomne pokrajine Zapadna Bosna znajući da odredbe Federalnog zakona nisu usaglašene i da su kao takve na štetu pripadnika Autonomne pokrajine Zapadna Bosna i članova njihovih porodica.

Naprijed navedeno, posebno je značajno iz razloga jer u postupku ostvarivanja prava po odredbama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica USK-a postupak provode i o pravima odlučuju Odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu i nadležno resorno Kantonalno Ministarstvo.

Za realizaciju predložene dopune potrebno je obezbijediti sredstva u Budžetu Unsko-sanskog kantona. Budući da je Vlada Federacije BiH navdenim presudama bila u obvezi i osigurala  financijska sredstva za implementaciju istih, potrebno je ista doznačiti na kantonalni Budžet.

Edina Abdić Pleho