OBAVIJEST LABURISTIČKE STRANKE BiH

Na osnovu Odluke o održavanju Kongresa, a u skladu sa odredbama Pravilnika o kandidiranju i izboru predsjednika/ce  i članova Predsjedništva na prvom Kongresu Laburističke stranke BiH, Predsjedništvo je imenovalo Kongresnu izbornu komisiju, čiji je zadatak priprema postupka kandidiranja, rukovođenja i provedbe izbornog procesa.

Kongresna izborna komisija je, u postupku pripreme i provođenja izbora, propisala Obrazac za kandidaturu, koji se može preuzeti u Centralnom uredu stranke, ulica Ibrahima Mržljaka 84 ili putem e-maila: info@laburistibih.ba.

Prijave se podnose Kongresnoj izbornoj komisija najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja Kongresa.

Kandidaturu za Predsjednika/cu i članove Predsjedništva može istaknuti svaki aktivni član, čije članstvo u stranci traje u kontinuitetu najmanje 2 (dvije) godine.

 PR LABURISTI BIH