Laburisti BiH diskriminirani od strane CIK-a BiH

Zbog grubog kršenja Izbornog zakona BiH i kršenja osnovnih ljudskih prava i temeljnih sloboda zagarantiranih Europskom Konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i Ustavom BiH, Predsjednica Laburističke stranke BiH upućuje javnosti slijedeće:

REAGIRANJE

Laburistička stranka Bosne i Hercegovine je 09.10.2020.godine Centralnoj izbornoj komisiji uputila Prigovor radi onemogućavanja vođenja Izborne kampanje, a vezano uz Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću kojim se aktuelnom Načelniku općine Velika Kladuša i kandidatu Laburističke stranke, Fikretu Abdiću određuje pritvor do 18.11.2020.godine.

Pored brojnih poziva, upućene Urgencije i činjenice da je izborna kampanja u tijeku, Centralna izborna komisija se do upućivanja Reagiranja nije očitovala.

Kandidat Laburističke stranke BiH za Načelnika općine Velika Kladuša stavljen je u nepovoljniji položaj u odnosu na druge kandidate iz razloga što je istom onemogućeno vođenje političke kampanje. Samim tim, krše se odredbe Izbornog zakona BiH, a naročito odredbe člana 1.11, 1.12. a u vezi sa članom 1.1.a stav (2) tačka 6 ovog zakona.

Nepravovremenim postupanjem, odnosno ignoriranjem upućenog Prigovora i Urgencije, Centralna izborna komisija ozbiljno narušava naša osnovna ljudska prava i slobode  diskriminirajući našeg kandidata za Načelnika, kandidate za Općinsko vijeće, članove i simpatizere Laburističke stranke.

Također, ističemo da protiv gosp. Fikreta Abdića nije podignuta niti potvrđena optužnica, niti pokrenuto suđenje za djela koja mu se stavljaju na teret, pa kako za njega jednako kao i za sve građane BiH važi presumpcija nevinosti regulirana Kaznenim zakonom  BiH da : „Niko nije kriv dok mu se ne dokaže suprotno“ proizlazi da je isti ravnopravan građanin sa ostalim građanima Općine Velika Kladuša.

Zahtjev Laburističke stranke za puštanje na slobodu kandidata Fikreta Abdića, upućen Kantonalnom sudu U Bihaću je odbačen  jer ga je, kako stoji u obrazloženju, podnijela stranka koja nije u postupku. Na ovo rješenje smo pravovremeno uputili žalbu.

Cijeneći da je od početka Izborne kampanje prošlo 7 dana, a da Centralna izborna komisija nije dostavila očitovanje niti je Kantonalni sud postupio u skladu s Izbornim zakonom BiH, slobodni smo zaključiti da se ovdje radi o sprezi Institucija i interesnih političkih grupa sa zajedničkim ciljem ugrožavanja političke pozicije Laburističke stranke i njenih kandidata.

Izražavamo zabrinutost zbog ovako otvorenog narušavanja osnovnih ljudskih prava i sloboda i zgroženost nad odnosom relevantnih Institucija u BiH naspram ovog slučaja.

 

Predsjednica Laburista BiH

Elvira Abdić Jelenović, mag.aedif.
Dana, 21.10.2020.

 

Prilog:

Izvod iz Izbornog zakona BiH

Članom 1.11 Izbornog zakona BiH propisano je da Kandidati svih političkih stranaka, koalicija, liste nezavisnih kandidata, kao i nezavisni kandidati i drugi učesnici u izbornom procesu, imaju potpunu slobodu da tokom izborne kampanje vrše izborne aktivnosti na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Nadležni organi osigurat će slobodu kretanja kandidata, pristalica i birača tokom cijelog izbornog procesa.“

Nadalje, članom 1.12 je propisano da: „Nadležni organi na svim nivoima vlasti ne smiju diskriminirati lica zbog pripadnosti nekoj političkoj stranci ili koaliciji, ili zbog davanja podrške nezavisnom kandidatu ili listi nezavisnih kandidata.“