VELIKA KLADUŠA: NAČELNIK OPET LAŽIMA OBMANJUJE GRAĐANE I JAVNOST

Povodom Saopćenja za javnost od strane načelnika Općine Velika Kladuša, Edina Behrića broj: 02-49-1647/15, od 12.06.2015. godine i lažnih navoda, Predsjedavajuća Općinskog vijeća Edina Abdić Pleho izdaje slijedeći:   

 D E M A N T I J  

Apelirajući na Općinske vijećnike da zanemare lične interese pojedinaca i da se stave u funkciju općeg javnog interesa, Edin Behrić, koji bi trebao obnašati funkciju načelnika Općine na način kako je to zakonom definisano, ne slijedi vlastiti apel drugima i stavlja isključivo lični problem kroz medijske istupe, ili bolje reći opsesiju sa Edinom Abdić Pleho, Predsjedavajućom Općinskog  vijeća. Takvim nastupom, bez činjenica, dokaza i argumenata, Edin Behrić  optužuje  sve i svakoga za vlastiti nerad, tražeći tako opravdanje zašto nije ništa učinio za protekli period mandata, a primao je zaista veliku plaću da radi ono što mu je zakon naložio.

Slijedom predmetnog Saopćenja za javnost u potpunosti demantiram sve lažne navode, kako slijede:

– Materijale koje upućuje načelnik, kao ovlašteni predlagač dostavljaju se i razmatraju na sjednicama Kolegija Općinskog vijeća, koji broji 9 članova, predsjednika Klubova političkih stranaka ili grupacija vijećnika. Kao organizaciono tijelo, Kolegij vijeća predlaže dnevni red redovnih sjrednica.  

S tim u vezi,  Predsjedavajuća i „njeni pratioci“, kako ih Edin Behrić naziva, ne čine većinu u ovom tijelu, te iz tog razloga ne mogu snositi odgovornost za ne uvrštavanje određenih ili spornih  materijala, koji se navode kroz Saopćenje za javnost;

– Odluka o izradi regulacionog plana „Šumatačke luke“ usvojena je u septembru 2013. godine i određeno je da će smjernice za ovaj plan dati načelnik i nadležna Služba. Bez obzira na tu Odluku, načelnik je tražio da se uvrsti tačka dnevnog reda i da Vijeće da smjernice. Materijal za ovu tačku dnevnog reda nije bio, niti su vijećnici imali priliku vidjeti na temelju kakvih pokazatelja trebaju odrediti tražene smjernice. Na 25. redovnoj sjednici Vijeće je razmatralo ovu tačku i usvojilo Zaključak da se ide u javnu raspravu, a temeljem čega je Načelnik uputio Javni poziv za održavanje rasprave za srijedu, 17.06.2015. s početkom u 11.00 sati. Dakle, da nisam željela, kako Edin Behrić navodi, uvrstiti taj materijal, Javne rasprave ne bi ni bilo;

– Plan i program održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva Vijeće je trebalo razmatrati u septembru 2014. godine, ali je načelnik, kao ovlašteni predlagač povukao taj materijal, pa Vijeće se nije moglo o tome očitovati, o čemu svjedoči Saopćenje za javnost Edina Behrića od 24.09.2014. godine.  Materijal je vraćen tek u martu 2015. godine, ali Odlukom Kolegija još se nije našao u Prijedlogu dnevnog reda redovne sjednice, jer Predsjedavajuća i „njeni pratioci“ nemaju većinu u ovom tijelu;

– Program zajedničke komunalne potrošnje Vijeće nije moglo prihvatiti jer je odbilo Odluku o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade, a koja je temelj za financijsku projekciju realizacije Programa.  Da građani ne bi ispaštali, Vijeće je na istoj sjednici 30.12.2014. usvojilo Zaključak u kojem je definisano da će se primjenjivati Program zajedničke komunalne potrošnje iz 2014. sve dok se ne donese novi.  Razlog zašto je grad prljav, ne treba tražiti kroz netačne i lažne navode Edina Behrića, već od poduzeća kojem je Vijeće povjerilo da obavlja ovu djelatnost, te zbog čega godišnje se iz budžeta izdvaja 600 000 KM, a to je JKUP „Komunalije“;

– Prijedlog za imenovanje Skupština javnih poduzeća, dostavljen od strane Edina Behrića, načelnika Općine nije dobio potrebnu većinu u Općinskom vijeću na sjednici održanoj u decembru 2014. godine.  Od tada, ovlašteni predlagač Načelnik Općine još nije uputio Javni poziv za odabir članova Skupština javnih poduzeća u proceduru da Vijeće razmatra. Odgovornost za ne postojanje Skupština je isključivo na načelniku Općine;

– Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta nije uvršten jer Kolegij takav Zaključak još nije donio.  S obzirom, kako sam ranije navela, Predsjedavajuća ne čini većinu u Kolegiju, ne može ni utjecati na upućivanje ovog materijala, sve dok Kolegij to ne odluči;

– Sazivanje sjednica Općinskog vijeća je u isključivoj nadležnosti Predsjedavajuće Vijeća. Bez obzira na profesionalnu funkciju koju ista obavlja, jer je tako definisano Statutom Općine, Edina Abdić Pleho mandat je dobila kao vijećnik, te s tim u vezi ima pravo na političko djelovanje i izražavanje političkog stava tijekom održavanja sjednica Vijeća. To pravo ne može nitko osporiti, pa ni Općinski načelnik;

– Lažna optužba za uništavanje općinske imovine, citirana sa facebook lažnih profila,  upućena lično Edini Abdić Pleho, usmjerena je samo kako bi se skrenula pažnja javnosti da je Edin Behrić, na funkciji načelnika Općine, otuđio službeno vozilo Općinskog vijeća bez znanja Predsjedavajuće ili Vijeća što je krivično djelo opisano kao teška krađa i što je Edina Abdić Pleho podnijela krivičnu prijavu protiv istih Tužilaštvu USK.  Službeno vozilo je bilo u savršenom stanju, kada su ga tuženi „sakrili“ i odvezli sa službenog parkinga Općine Velika Kladuša u nepoznatom pravcu. 

Rad Općinskog vijeća, kao i Predsjedavajuće tretira se kroz Izvještaj o radu Vijeća, koji se redovito objavljuje nakon što ga usvoji Općinsko vijeće. U protekloj godini Vijeće je razmatralo dva Izvještaja, polugodišnji i godišnji, te dalo jednoglasnu podršku istima.  

Optuživati svakoga za vlastiti nerad ne priliči osobi koja obnaša dužnost Načelnika Općine, a zbog takvog odnosa prema radu, pojedini vijećnici su blagovremeno podnosili Inicijativu za opoziv, iz razloga što isti nema nikakvih rezultata iza sebe, a pogotovo onih o kojima je čitao tijekom predizborne kampanje i što isti kontinuirano krši Ustav i zakone BIH.  

Edin Behrić, koji obnaša funkciju načelnika Općine Velika Kladuša uzima sebi za pravo da blokira rad zakonodovnog tijela lokalne samouprave samo i isključivo onda kada je u pitanju opstanak na funkciji, zaboravljajući, pri tom građane i njihove potrebe.  

Za takav odnos naspram Općinskog vijeća, Edin Behrić, kao načelnik Općine Velika Kladuša nije dobio mandat, niti ima za to ikakvo zakonsko  i ustavno uporište.  

Iz svega navedenog, oštro osuđujem manipulaciju sa građanima Općine Velika Kladuša i preporučujem da Edin Behrić, koji obnaša funkciju načelnika Općine, posveti se zadacima i dužnostima, koji proizlaze iz statutarnih i zakonskih odredbi i da se posveti organizaciji rada Općinskog organa uprave, jer zbog toga je i dobio mandat, a na tome najmanje ili nikako ne radi!   

                                                             PREDSJEDAVAJUĆA OPĆINSKOG VIJEĆA            

                                                                                                        Edina Abdić Pleho