VELIKA KLADUŠA: LABURISTI BIH PREDLOŽILI SMJERNICE ZA IZRADU POSLOVNE ZONE “ŠUMATAČKE LUKE”

Općinsko vijeće je, u septembru 2013. godine donijelo Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana „Šumatačke luke“ za period 2013-2023. godine.

Nakon gotovo dvije godine, građani su imali priliku prisustvovati Javnoj raspravi, tek za davanje SMJERNICA za izradu ovog dokumenta, a ista je održana danas.

Lična karta svake Općine, pa tako i naše su prostorno-planska dokumentacija, a Regulacioni plan je sastavni dio iste. Bez obzira na tako važan dokument, današnjoj Javnoj raspravi NIJE prisustvovao Načelnik općine, Edin Behrić.

Bez obzira na činjenicu da su protekle dvije godine kako je usvojena Odluka, Javnu raspravu obilježila je nespremnost i nezainteresiranost Službe, a najviše u pogledu same pripreme rasprave, jer građani nisu imali nikakav dokument, osim karte obuhvata Regulacionog plana, kako mogli konkretizirati vlastite prijedloge i dati svoj puni doprinos.

Po svemu navedenom, jasno je da rukovodstvo Općinskog organa uprave nema jasne vizije i smjernice svog djelovanja, jer javnosti izjavljivati i najavljivati velike projekte, a ne sudjelovati u izradi jednog takvog, dokazuje suprotno.

Svjesni važnosti općeg interesa, kada je u pitanju izrada Regulacionog plana „Šumatačke luke“, kao polazna osnova za stvaranje pozitivnog poslovnog ambijenta, aktivno učešće u današnjoj raspravi iskazali su izabrani dužnosnici sa svih nivoa vlasti i članovi Laburističke stranke BIH.

S tim u vezi, učesnici u raspravi ispred Laburističke stranke BIH predložili su slijedeće smjernice za izradu Regulacionog plana „Šumatačke luke“:

Detaljna namjena površine da se definiše – POSLOVNA ZONA,

– Da se prilikom izrade rukovodi svim elementima prostornog planiranja, kao i provedbenih planskih dokumenata, a naročito:

   o priključak na magistralnu saobraćajnicu,

   o saobraćaj unutar poslovne zone i

  o neophodni infrastrukturni koridori i to: elektro-energetska mreža, vodovod, otpadne i oborinske vode, telefon i dr.

– Imajući u vidu specifične karakteristike obuhvata Regulacionog plana „Šumatačke luke“, predloženo je da se, paralelno izradi projektna dokumentacija za regulaciju korita Kladušnice, te da se infrastrukturni koridori prilagode regulisanom koritu Kladušnice,

– Služba za građenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša da dostavi nositelju izrade Regulacionog plana podatke definisane članom 2. Odluke o pristupanju izrade Regulacionog plana

„Šumatačke luke“ za period 2013-2023, („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 8/13), kao i detaljne karakteristike izgleda i namjene prehrambeno-prerađivačkog kompleksa, sadržane u glavnom projektu investitora „AS-Agrofeniks“, a koji se nalazi u Službi i

– Da se jasno precizira obveza Općinskog organa uprave i potencijalnih investitora pri izradi ovog dokumenta.

Općinsko vijeće, kada je dalo jednoglasnu podršku Odluci o pristupanju izradi Regulacionog plana „Šumatačke luke“ za period 2013-2023 naložilo je Načelniku i nadležnoj Službi da su upravo oni nosioci pripreme ovog dokumenta.

Svojim neodgovornim odnosom naspram Općinskog vijeća i njegovih odluka, pokazuju i neodgovoran odnos naspram građana Općine Velika Kladuša.

Laburistička stranke BIH je jasnim smjernicama „olakšala“ Službi da dostavi prijedloge Nosiocu izrade Plana, te preporučuje da se što hitnije pristupi izradi Nacrta Regulacionog plana.

Nacrt Regulacionog plana bit će predmetom Javne rasprave, koja će trajati 60 dana, a nakon čega će se sačiniti Prijedlog, kojeg će Općinsko vijeće razmatrati i temeljem čega će donijeti Odluku o provedbi Regulacionog plana „Šumatačke luke“ za period 2013-2023.

 

                                                                                                                 PR Laburista BiH