ELMA ĐOGIĆ: TKO JE PRIVATIZIRAO STARI GRAD?

U skladu sa poslovničkim odredbama Predstavničkog doma, upućujem pitanja Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije a tiču se Agrokomerca d.d. Velika Kladuša:

1. Kako je završeno drugo ročište za prodaju nepokretnosti Farma „Rašetin zid“ k.č. 658 Rašetinka Kuća i zgrada 2.602 m2, prilazni put 922 m2 i ekonomsko dvorište 16.392 m2, upisana u Pl. br. 150/04 k.o. Vidovska Velika Kladuša, održano 02.02.2016. godine u Općinskom sudu Velika Kladuša, da li je predmetna imovina Agrokomerca d.d. Velika Kladuša prodata i ko je kupac iste?

2. U čijem je vlasništvu Hotelsko ugostiteljsko turistički kompleks Stari grad broj parcele 1367, površine 2.030 m2 kao i pripadajuće parcele broj 1366, površina 68.136 m2, parcela broj 2180, naziv Mejdan, površine 1.189 m2? Da li je predmetna imovina u zakupu, ako jest koliko Agrokomerc d.d. po osnovu iste naplaćuje zakupninu i ko je zakupac?

Obrazloženje: Stari grad Velika Kladuša predstavlja zaštitni znak Velike Kladuše i njenih građana. Poslijeratnom raspodijelom „plijena“ HUTK Stari grad se nalazi u rukama Kladuške SDA i njenih poslušnika. Devastacija Starog grada traje preko 20 godina i više je nego žalosno šta se dešava sa biserom Kladuškog turizma. HUTK Stari grad je poslije rata opljačkan, a do danas nije utvrđeno tko je to učinio i po čijem nalogu. HUTK-om Stari grad trenutno upravljaju lica, porodica bliska Kladuškoj SDA, te služi kao svadbeni salon i mjesto za promociju SDA i njenih kadrova, (druženja, seminare, stranačke aktivnosti i sl.). Promet koji se ostvari upotrebom ove imovine isključivo se naplaćuje i raspoređuje u gotovini bez ikakvih obaveza prema bilo kojoj državnoj instituciji.

                                                                                                                                                                          Zastupnica u Parlamentu F BIH

                                                                                                                                  Đogić Elma