RASIM KANTAREVIĆ: NAMJERNO IZBRISANI?!

Nezadovoljan dobivenim odgovorom na pitanje koje sam uputio Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, na sjednici Doma Naroda Parlamenta Federacije BiH od 17.12.2015.godine, od navedenog Ministarstva tražim dopunu odgovora.

Moje pitanje je glasilo :

„Gospodine Ministre, da li su vam poznate okolnosti i zašto veliki broj građana s područja Općina Velika Kladuša i dijelom Cazina izbrisano iz evidencije učesnika u OS BiH u toku rata ?“

U odgovoru Ministra , datiranom od 07. Januara 2016.godine između ostalog stoji :

„Glavni razlog zašto velik broj vojnih obaveznika sa područja općine Velika Kladuša nema uredno evidentiran svoj angažman u OS BiH u periodu 1992-1993 jeste što tadašnje odjeljenje Sekreterijata za narodnu odbranu, u suradnji sa vojnim jedinicama, nije u skladu sa provedenim procedurama sravnilo podatke vojne evidencije, već se po proglašenju AP ZB pristupilo formiranju paravojnih formacija Vojske narodne odbrane … U daljem dijelu teksta između ostalog stoji: „ustanovljeno je da na matičnim i jediničnim kartonima za veliku većinu vojnih obveznika ne postoji evidentirano učešće u VJ 5047, VJ 5813 i VJ 6313 koje su do 27.09.1993. bile u sastavu 5. Korpusa Armije R BiH.“

Znači li to, da svi ovi ljudi, iako su bili mobilisani u sastav Teritorijalne odbrane a kasnije i u sastavu 521. i 527. brigade OS A BiH , a obzirom da nisu evidentirani, da su pripadali nekim ne definiranim ili paravojnim oružanim jedinicama ili da OS BiH, odnosno Unsko-sanska operativna grupa, kasnije 5. Korpus A BiH, nisu imali podatke o sastavu svojih vojnih ratnih jedinica ?

Nejasno je u Vašem odgovoru, da je „ spisak navedenih jedinica …“ dostavljen nadležnom Ministarstvu 20.08.1999. godine, a moje pitanje se odnosi na period za 1991,1992 i 1993. godinu, pa zato pitam kojom bazom podataka su se koristili?

U obrazloženju sam već spomenuo da sam i ja bio pripadnik OS BiH, da sam ranjen kao pripadnik 521. brigade, nema me u evidenciji iako bez problema i danas mogu nabrojati kompletnu komandnu strukturu te vojne jedinice, ali i one kojima je taj period učešća u OS priznat, jer pripadaju po Vašem mišljenju podobnijoj političkoj opciji . Ja ne vidim drugi razlog za ovakvo stanje evidencije.

Da li je ova kategorija učesnika u OS BiH, namjerno izbrisana iz vojne evidencije ili ne, dovoljna je činjenica da najveći broj istih do danas, ni nakon 20 godina, se nije našao u Vašoj evidenciji, iako između ostalog navodite da :

„ Svi podneseni zahtjevi za utvrđivanje učešća u OS i unos utvrđenih podataka u službene evidencije rješavani su u skladu sa Zakonom o upravnom postupku( „Službene novine Federacije Bih“, broj 2/98 i 48/99) i Instrukcijom o postupku utvrđivanja činjenica iz oblasti regulisane vojne obaveze i postupku upisa podataka o činjenicama iz službene evidencije broj : 01-34-2207/14 od 16.04.2014.godine i broj: 05-34-2997/14 od 02.06.2014.godine. Kod skoro svih zahtjeva vođen je poseban ispitni postupak, uz pribavljanje arhivskih provjera, saslušanja predloženih svjedoka te cijeneći eventualne materijalne dokaze priložene uz Zahtjev.“

Želim da mi odgovorite na pitanje:

Koliko je ukupno do sada podnijeto zahtjeva sa područja Općine Velika Kladuša i koliko ih je od istih dobilo Rješenje o priznavanju učešća u OS BiH u periodu od 20.08.1999. godine do danas?

Koliko Vam još vremena treba da nas sve evidentirate i uvrstite u ravnopravan tretman svih učesnika u OS BiH ?

Delegat Doma Naroda

Rasim Kantarević