(VIDEO) RASIM KANTAREVIĆ: „KLADUŠNICA“ d.d. VELIKA KLADUŠA META INSTITUCIONALNOG NASILJA!

Delegatsko pitanje o privatizaciji preduzeća „Kladušnica“ d.d., koja je svrstana među deset najvećih privatizacijskih pljački u BiH, upućeno je Premijeru Vlade F BiH i Ministarstvu financija, na sjednici Doma Naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 23.06.2016. godine.

Preduzeće „Kladušnica“ d.d. privatizirano je po „Markovićevom zakonu“ i registrirano u Osnovnom sudu u Bihaću 28.08.1991. godine, kao dioničko društvo u mješovitoj svojini pod brojem U/I-761/91, sa 60,78% udjela radnika i 39,22% državnog kapitala.

Radnici su, na osnovu tadašnjih zakonskih pogodnosti, potpisali ugovore, te krenuli sa otplatom preuzetih obaveza. U toj namjeri osujetio ih je rat, čime je nasilno prekinut proces privatizacije.

Skupština USK-a je 17.07.1997. godine, na prijedlog Vlade, donijela Odluku o utvrđivanju Liste preduzeća USK-a prema kojima obaveze i ovlaštenja vlasnika, po osnovu državnog kapitala, vrši Vlada Kantona, bez provjere već urađene registracije i status „Kladušnice“, kao dioničkog društva. Na ovaj način se, tzv. institucionalnim nasiljem oduzima od radnika preduzeće i prodaje se za bezvrijedne certifikate u ponovljenoj privatizaciji javnim upisom dionica.

Federalno Ministarstvo financija je, 13.12.2002. godine, svojim Rješenjem broj: 03-19-28/01 poništilo reviziju kapitala u preduzeću, te naložilo novu, sa tačno pobrojanim obavezama. Jedna, ujedno i najvažnija obaveza nove revizije bila je da se u proces uključe i bivši radnici ovog preduzeća.

Ponovni proces revizije kapitala, od strane druge revizorske kuće, urađen je po ovom Rješenju, ali ponovo bez učešća radnika, odnosno njihovih predstavnika.

Radnici su uložili žalbe, nakon čega je Federalno Ministarstvo financija svojim Rješenjem pod brojem: 03-19-123/05, od 14.04.2005. godine, poništilo drugu reviziju vlasničke strukture kapitala u preduzeću „Kladušnica“ d.d. i naložilo novu, KOJA DO DANAS NIJE URAĐENA!

Kako privatizacija, ipak ne može biti realizirana bez učešća radnika, objekti su dati u zakup, za koji se, do danas, nije uplatila niti jedna marka, a svih 75 bivših radnika je na cesti, bez riješenog radno-pravnog statusa.

Danas preduzećem upravljaju zakupci, koji su ugostiteljske objekte ovog preduzeća, bez bilo kakve saglasnosti nadležnih, pretvorile u trgovačke centre i dali ih u podzakup od kojih ubiru velika sredstva.

Dio imovine, koji nema atraktivnog i, ekonomski zanimljivog sadržaja, prepušteni su propadanju, jer o njima nema tko da brine.

Naposljetku, Općinski sud u Velikoj Kladuši, započeo je sa rasprodajom imovine ovog preduzeća, pa se sa razlogom nameće pitanje, tko onda prodaje tu imovinu kada nije riješena vlasnička struktura kapitala preduzeća?

Radnici ovog preduzeća se pitaju:

– Kad će se zaustaviti institucionalno nasilje , koje se provodi nad njima?

– Tko je odgovoran što Vlada Unsko sanskog kantona do danas, nakon 11 godina, nije sprovela poništenu i izvršila NOVU reviziju strukture kapitala ovog preduzeća naloženu Rješenjem broj: 03-19-123/05, od 14.04.2005. godine?

– Zašto Vlada Federacije BiH i nadležno Ministarstvo financija do danas, a po osnovu vlastitih odluka o poništenju revizije vlasničke strukture kapitala u preduzeću „Kladušnica“ d.d., pod gore pobrojanim brojem, nije uradila ništa da se taj proces dovrši i spriječi kriminal i korupcija u navedenom preduzeću?

S obzirom da do sada, Vlada F BiH nije ništa poduzela po pitanju rješavanja ovog problema, radnici pokreću sporove protiv odgovornih pred nadležnim sudovima u BiH, koje će u konačnici, vrlo vjerovatno i dobiti, nakon čega će se morati obeštetiti radnike, kao suvlasnike, zbog onemogućavanja upravljanja poduzećem, a što je i Vlada svojim rješenjima i potvrdila, pri čemu će nastati nesaglediva šteta po budžete institucija BiH.

Delegat u Domu naroda

Rasim Kantarević