Pusta sela i devastirani pogoni rezultat igre vladajućih

Demonstracija političke snage trebala bi se mjeriti programima političkih stranaka, stupnjem realizacije istih u strukturi vlasti koju ti politički subjekti obnašaju. Umjesto toga, političke stranke na vlasti obećanja prema biračkom tijelu usmjeravaju kao da su ovi izbori prvi u kojima isti igraju političku utkmicu.

Nositelji lista i kandidati Laburističke stranke BiH prezentirali su biračima rezultate vladajućih koji su iza sebe ostavili samo pusta sela i devastirane ostatke proizvodnih pogona nekadašnjih prerađivačkih
kombinata.

Javna politička opredijeljenost svih nivoa vlasti za strateški cilj integracije u EU nije pretvorena u konkretnu aktivnost, jer su politički lideri nastavili retoriku podjela i nekonstruktivne političke rasprave, zbog čega danas:
 izvršna i zakonodavna tijela imaju slabe rezultate,
 Vlada Federacije BiH u tehničkom je mandatu od 2018. godine,
 Ustav Bosne i Hercegovine i dalje je u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima (ECHR),
 nikakvi pomaci nisu urađeni na reformi javne uprave, pravosuđa, borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala,
 Nije postignut napredak u uspostavljanju funkcionalne tržišne ekonomije,
 Nema napretka u pogledu osnovnih prava kako bi se osiguralo da svi građani mogu ostvariti svoja politička prava.

Ambiciozna i dosljedna politika Laburista BIH potrebna je, jer će omogućiti političku stabilnost, pravnu sigurnost, pouzdan okvir za gospodarski rast, te društvenu uključenost i solidarnost.