Općinski načelnik: Raspisan Javni poziv za projekte mladih

U ponedjeljak, 5. decembra 2022. godine Općina Velika Kladuša, predvođena Općinskim Načelnikom, raspisala je Javni poziv za predaju prijedloga projekata u okviru Granta za sufinansiranje projekata mladih iz Budžeta Općine Velika Kladuša za 2022. godinu. Na javni poziv mogu se prijaviti udruženja, organizacije i fizička lica sa prijedlozima projekata namijenjenim isključivo mladima iz šest oblasti koje su fokusirane na edukativne, stručne, socijalne, kulturne, ekološke i sportske aktivnosti.

Ukupan iznos namijenjen za finansiranje projekata mladih je 25.000 KM, dok je po jednom odobrenom projektu planirani iznos 2.000 KM.

U nastavku pogledajte integralni tekst Javnog poziva:

Na osnovu člana 27. Odluke o izvršenju budžeta Općine Velika Kladuša za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“ broj: 3/22)  Odluke o Programu utroška sredstava sa kriterijma raspodjele „Granta za sufinansiranje projekta mladih“ utvrđenih budžetom Općine Velika Kladuša za 2022. godinu i člana 43. Statuta Općine Velika Kladuša („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“ broj: 12/11), Općinski načelnik Općine Velika Kladuša raspisuje:

JAVNI POZIV
za predaju prijedloga projekata u okviru „Granta za sufinansiranje projekta mladih“
iz budžeta Općine Velika Kladuša za 2022. godinu

Pozivaju se udruženja, organizacije i fizička lica sa područja Općine Velika Kladuša da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa Odlukom o Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Grant za sufinansiranje mladih“ utvđenih budžetom Općine Velika kladuša za 2022. godinu iz sljedećih oblasti:

 1. Edukativne,
 2. Stručne,
 3. Socijalne,
 4. Kulturne,
 5. Ekološke,
 6. Sportske aktivnosti.

Iznos sredstava za finansiranje projekata u 2022. godini je 25.000,00 KM.

Općina Velika Kladuša će odobrene projekte finansirati sa pojedinačnim iznosom sredstava od 2.000,00  KM  iz Budžeta za 2022. godinu: ekonomski kod 614311-002 – „Grant za sufinansiranje projekta mladih“.

Općina Velika Kladuša zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa financijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja realizacije odobrenog projekta je 3 mjeseca od dana potpisivanja Ugovora.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće na ovom Javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama za Udruženja, organizacije i fizička lica, a u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Udruženja, organizacije i fizička lica koja apliciraju sa projektima moraju zadovoljiti slijedeće uslove:

 • Da su osnovani i registrirani u Bosni i Hercegovini,
 • Da fizička lica od navršenih 18 do 30 godina starosti imaju prebivalište na prostoru Općini Velika Kladuša u posljednjih 5 godina,
 • Da udruženja, organizacije i fizička lica svoje aktivnosti i djelovanja provode samo na području Općine Velika Kladuša,
 • Da udruženja, organizacije i fizička lica u sklopu projektne aplikacije ne obavljaju  aktivnost u ime političke partije,
 • Da projektni prijedlog obuhvata isključivo populaciju mladih (do 30 godina), odnosno da je projekt namijenjen isključivo mladim. 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Rješenje o registraciji (ovjerena kopija) – za udruženja,
 • Izvod iz Matične knjige rođenih – za fizička lica,
 • CIPS prijava – za fizička lica,
 • Transakcijski račun (kopija ugovora s bankom ili potvrda banke)- za udruženja i fizička lica,
 • Projektna aplikacija – za udruženja i fizička lica.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE: 

Prijavni obrazac na Javni poziv može se preuzeti od 05.12.2022. godine lično u pisarnici Općine Velika Kladuša, Ul. Hamdije Pozderca br. 3, 77230 Velika Kladuša.

Sve potrebne informacije i elektronska verzija prijavnog obrazca može se naći i na službenoj web stranici Općine: www.velikakladusa.gov.ba. 

PREDAJA APLIKACIJA:

Projektna aplikacija se mora dostaviti u štampanom obliku i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 07:30 do 16:00 sati, na adresu:

Općina Velika Kladuša
Prijemna kancelarija
Ul. Hamdije Pozderca 3
77230 Velika Kladuša

Krajnji rok za predaju aplikacija je 12.12.2022. godine do 16:00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije isteka zvaničnog roka.

Spoljašnja strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i riječi “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji budu prihvaćeni ili odbijeni, biće u pisanoj formi obavješteni o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

Nakon donošenja Odluke o dodjeli granta, aplikantu čiji je projekt odobren, od strane Općine bit će ponuđen odgovarajući Ugovor za implementaciju projekta.

Nakon završetka realizacje Projekta aplikanti kojima su dodjeljena sredstva su dužni dostaviti Izvještaj o realizaciji projekta i utrošku dodjeljenih sredstava najkasnije jedan mjesec po završetku projekta.

Javni poziv objavit će se na službenoj web stranici Općine Velika Kladuša i Radio televizije Velika Kladuša.