NIJE PROBLEM U AUTONOMIJI, PROBLEM JE U ONOM ŠTO SMO NAMJERAVALI URADITI

Posljednih nekoliko mjeseci proteklo je u pregovorima predstavnika Laburista BiH  sa SDA i DF-om oko formiranja vlasti na USK-u.

Održali smo 16 različitih sastanaka i razgovora na kojima je često dolazilo do promjene već utvrđenih dogovora, promjene raspoloženja, promjene članova pregovaračkog tima SDA, obavijesti o prekidu pregovora…..

 

Pregovori su imali vrijeme stagnacije i vrijeme ubzanog dogovaranja i vezali su se uz formiranje vlasti po principu korak po korak. To je odgovaralo SDA, dok smo mi i DF zagovarali paket što se u konačnici pokazalo kao ispravano.

U toku pregovora insistirali smo na „Programskim principma djelovanja u mandatnom periodu 2014.-2018.“. Sačinili smo Prijedlog koji su druge strane razmatrale i trebale dostaviti  primjedbe i sugestije.

Kako je prolazilo vrijeme, a pritisak javnosti bio sve veći, pristali smo na potpise potpore kandidatu SDA za Premijera, Izudinu Saračeviću uz konstatacju da u periodu do imenovanja Vlade potpišemo „Programske principe djelovanja u mandatnom periodu 2014.-2018.godine“ koji su ujedno i sastavni dio Sporazuma potpisanog 11.01.2015.godine.

Danas možemo konstatirati da Sporazum nije realiziran iz razloga što SDA nije htjela prihvatiti „Programske principe djelovanja“ što u prijevodu znači da od samog početka nisu bili spremni učiniti ništa što bi USK pokrenulo naprijed.

Umjesto konkretnih koraka svu energiju su trošili na kadrovske križaljke od nivoa Kantona do Države koristeći se prevaziđenim metodama pritisaka na svakog onog tko je na bilo koji način iskočio iz uobičajne političke trgovine.

Bez obzira na činjenicu da se koncepcijski ništa nije promijenilo u razmišljanjima, a onda niti u radu kadrova SDA, oni su politička stranka koja je dobila najveće povjerenje građana USK-a. Nakon SDA tu je i A SDA, stranka nastala iz SDA i logično je, kao što smo to od samog početka predlagali mi i DF, da te stranke čine parlamentarnu većunu.

Ljudi koji su im dali povjerenje podržavaju njihov decenijski (ne)rad kao i politiku koju su provodili na ovim prostorima.

Laburistička stranka BiH je imala obvezu da prihvati ponuđene pregovore pogotovo u situaciji kada smo mogli okrenuti kormilo u drugom pravcu. Naš izborni rezultat nije tako značajan sa stajališta bitnog utjecaja na politike koje će se voditi na USK-u ali je dovoljan kao korektivni faktor i potpora onim snagama koje su bile spremne graditi drugačije odnose na USK-u. U ovom slučaju je to bila Demokratska fronta.

Pogrešno je vezati „Projekt Autonomne pokrajine Zapadna Bosna“ sa projektom ulaska u vlast Laburističke Stranke. Neprihvaćanje Laburista BiH od strane određenih „interesnih lobija unutar SDA“ leži u koncepcijskim razlikama u pristupu poslu, životu, ljudima, državi, slobodi, poduzetništvu, razvoju, obrazovanju…. Te koncepcijske razlike su bile prije 22 godine i pokušale su se eliminirati silom,  one su prisutne i danas i pokušavaju se eliminirati dirigiranim napadima i pritiscima onih koji bi uspostavom nove vlasti ostali bez privilegija.

Nakon javnih istupa raznih grupa i pojedinaca netom pred održavanje sjednice na kojoj se trebala imenovati Vlada, uputili smo službeni dopis SDA-u i DF-u i tražili pismeno očitovanje ukoliko je došlo do promjene u njihovim stajalištima u pogledu realizacije Sporazuma.

Do danas nismo dobili odgovor!!!!

U prilogu ovog teksta objavljujemo  „Programske principe djelovanja“ za čiju provedbu su  potrebni političari koji imaju snage, znanja, hrabrosti, strpljenja i odlučnosti.

 

Laburisti BiH su bili takav partner!

Predsjednica Laburista BiH:
Elvira Abdić Jelenović

Velika Kladuša, 10.02.2015.  

 


 

Polazeći od izražene volje birača na Općim izborima, održanim 12.10.2014.godine, svjesni teškog ekonomskog i socijalnog stanja, gospodarske stagnacije, rasta nezaposlenosti, bujanja korupcije, pravne i opće nesigurnosti građana;

Odlučni u namjeri da osiguramo stabilno funkcioniranje parlamentarne većine i izvršne vlasti na području USK-a, uključivo i suradnju na lokalnom nivou, koje će dovesti do neophodnih reformi temeljenim na stvarnim potrebama građana USK-a;

Spremni da po potpisu „Programskih principa“ formiramo zakonodavnu i izvršnu vlast koja će se prioritetno usmjeriti na rješavanje svakodnevnih životnih pitanja građana i uz puno uvažavanje njihove etničke, vjerske i političke pripadnosti ponuditi odgovorno upravljanje, vladavinu prava, sigurnost i izlazak iz teške ekonomsko-socijalne situacije;

Opredjeljeni za provedbu konkretnih političkih, institucionalnih, socijalnih i ekonomskih reformi u okviru nadležnosti vlasti na USK-u;

1.      Stranka Demokratske Akcije ( SDA )

2.      Demokratska Fronta Željka Komšića ( DF ) i

3.      Laburistička Stranka BiH ( LABURISTI BIH)

Utvrđuju:

PROGRAMSKE PRINCIPE DJELOVANJA ZAKONODAVNE I IZVRŠNE VLASTI U UNSKO-SANSKOM KANTONU U MANDATNOM PERIODU 2014.-2018.godine

1.      STABILIZACIJA JAVNIH FINANCIJA

          Formirati zajedničko radno tijelo koje će u roku od 90 dana izvršiti analizu Budžeta i javne potrošnje s ciljem:

* predlaganja mjera za smanjenje javne potrošnje u svim institucijama i javnim ustanovama i poduzećima na USK-u, uključivo i donošenje mjera za racionalno korištenje Budžetskih sredstava u pravcu stvaranja nove vrijednosti i otvaranju radnih mjesta u realnom sektoru.

* formiranja jedinstvenog tijela za provedbu javnih nabavki za sve Institucije USK-a i centraliziranje nabavke stalnih i potrošnih sredstava za rad,

* izrade revizije Pravilnika o unutarnjoj organizaciji svih Institucija, javnih poduzeća i ustanova kao i Vlade USK-a,

* revizije i izrade Pravilnika o korištenju osnovnih sredstava Vlade i ostalih Institucija u USKu.

* jačanja i opremanja Institucija čijim radom i djelovanjem se puni Budžet USK-a.

* izrade Pravilnika i utvrđivanje kriterija za trošenje Budžetske rezerve kojim bi se ukinula dodjela jednokratnih pomoći pojedincima i davanje pozajmica iz Budžeta pravnim i fizičkim licima.

* analizu GRANT sredstava i izradu Pravilnika o kontroli utroška grant sredstava.

* analiza troškova izabranih dužnosnika i nosioca izvršne vlasti i donošenje mjera o smanjenju potrošnje i ukidanju privilegija izvan radnog vremena kao što su korištenje kreditnih kartica s ovlaštenjem, službenog automobila, reprezentacije, sigurnosne pratnje, telefona i sl.

* revizije potpisanih ugovora o djelu i zapošljavanja u periodu od donošenja Zaključka Skupštine broj:01-02-4-634/13 od 02.12.2013. godine o obustavi svih aktivnosti na zapošljavanju na teret Budžeta Unsko-sanskog kantona, kao i Zaključka broj: 01-02-4-666/14 od 29.01.2014. godine kojim se zabranjuje raspisivanje konkursa za prijem u radni odnos na teret Budžeta USK-a.

          Izraditi Program efikasnog korištenja uposlenih u Institucijama USK-a s mogućnošću spajanja sektora, ministarstava, upravnih odjela u cilju premošćavanja potreba za novim zapošljavanjem i nužnosi otpuštanja na mjestima gdje se pojavljuju viškovi.

          Izraditi Program solidarnosti izdvajanjem dijela osobnog dohotka u Fond solidarnosti za zapošljavanje mladih.

2.      GOSPODARSKI OPORAVAK I ZAPOŠLJAVANJE

          Gospodarski oporavak i zapošljavanje će biti prioritet prilikom utvrđivanja Budžeta i to kroz poticanje i sufinanciranje projekata zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke kadrova, te politike posticaja u skladu s zakonom.

          Uvođenje posebnih poticijanih mjera za zapošljavanje kategorija žena, naročito srednje i starije dobi i mladih,

          Stvaranje uvjeta za investiranje i implementacija projekata javno-privatnog partnerstva ( sport, kultura, proizvodnja, prerada, otkup ).

          Identifikacija i uknjižba imovine u vlasništvu ili posjedu institucija i javnih poduzeća USK-a i izrada projekta korištenja u svrhu razvoja infrastrukturnih projekata na USK-u,

          Izrada elebaorata o stanju poduzeća na USK-u u kojima udio vlasništva ima USK i stanju poduzeća u kojima udio vlasništva ima Federacija BiH s prijedlogom mjera i stavljanjem istih u funkciju razvoja USK-a.

          Stvaranje preduvjeta za sklapanje ugovora o koncesiji za vodne potencijale – mini hidroelektrane, eksploatacije ruda i mineralnih sirovina.

          Apliciranje na fondove EU s projektima razvoja infrastrukture, poljoprivredne proizvodnje, izgradnje prerađivačkih kapaciteta, poticanja razvojja malih poljoprivrednih gazdinstava uz obavezan angažman domaćih građevinskih poduzeća.

          Izrada projekata razvoja zdravstvenog turizma na USK-u uz racionalno korištenje termalnih voda i izgrađenih ili započetih objekata u ovoj grani privrede.

          U sklopu razvoja malog i srednjeg gospodarstva poticati izvoz  finalnih proizvoda iz drva i izvoz hrane.

          Poticati izradu i usvajanje prostorno-planske dokumentacije i donošenje Programa legalizacije bespravno izgrađenih objekata na USK-u i Programa rušenjai uklanjanja objekata koji se ne mogu legalizirati.

3.      BORBA PROTIV KORUPCIJE

          Podnijeti zahtjev za reviziju svih iinstitucija i javnih poduzeća na USK-u,

          Po završetku revizije, ukoliko bude osnova, podnijeti krivične prijave i procesuirati odgovorne,

          Osnovati stalno radno tijelu u Skupštini USK-a za borbu protiv korupcije gdje bi građani mogli prijavljivati slučajeve korupcije, a Komisija se javiti pred Tužiteljstvom kao Tužitelj,

          Obavezno, pravovremeno objavljivanje svih Odluka, Zaključaka, Zakona na službenim web stranicama Skupštine, Vlade i Ministarstava vlade USK-a.

          Jačanje pravosuđa i izrada prijedloga Programa sporazumnog rješavanja obveza po pravomoćnim presudama koje čekaju na naplatu.

          Bezrezerva podrška implementaciji setu antikoruptivnih zakona usvojenih na nivou Federacije BiH.

          Inicirati provedbu revizije privatizacije i vraćanje prava radnicima na upravljanje poduzećima koja su stvarali.

4.      OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT

          Izraditi cjelovitu analizu stanja školskih i predškolskih objekata, strukture zaposlenih po Općinama       USK-a, broju djece koja su upisala prvi razred, strukturu zanimanja.

          Analiza Pravilnika i podzakonskih akata donesenih na nivou Ministarstva obrazovanja i Vlade USK-a, te uvođenje obavezne javne rasprave na nivou struke za sve podzakonske akte kao i ishodovanje suglasnosti Skupštinske komisije za obrazovanje.

          Izrada Programa opremanja škola USK-a sredstvima za rad i kvalitetno obavljanje nastave,

          Osigurati jednake uvjete pohađanja nastave u svim školama na USK-u bez obzira na udaljenost od centra i na broj djece,

          Napraviti Program izgradnje sportskih dvorana uz školske objekte, izgradnju otvorenih igrališta i sanaciju postojećih dvorana i igrališta,

          Izrada Programa utopljavanja školskih objekata i izrada energetskih certifikata,

          Obaveza sufinanciranja predškolskog obrazovanja,

          Kontinuirano poticanje sporta kod mladih i financiranje školskih i međuškolskih natjecanja,

          Izrada prijedloga Programa rješavanja dospjelih, a ne izmirenih obveza prema prosvjetnim radnicima,

          Obavezno upošljavanje defektologa, sociologa i psihologa u školama radi omogućavanja pohađanja nastave djece s posebnim potrebama.

          Usklađivanje Zakona o visokom obrazovanju s Zakonima na nivou države.

          Izraditi Program kulturnih događaja na nivou USK-a, tj. općina USK-a koji se financiraju i sufinanciraju iz Budžeta USK-a,

5.      ZDRAVSTVO

Naš cilj je reforma i racionalizacija zdravstvenog sustava uz jačanje principa solidarnosti kako bismo osigurali zdravstvenu zaštitu svih građana od rođenja, pa do kraja života s posebnom brigom za zdravlje osoba treće životne dobi, te onih koji boluju od malignih i kardiovaskularnih bolesti.

Da bismo gradili održiv zdravstveni sustav u skladu s mogućnostima BiH ali i u okviru nadležnosti Unsko-sanskog kantona, planiramo:

          Inicirati uvođenje paketa osnovnog osiguranja koji bi obuhvatao minimum zdravstvene zaštite za sve građane,

          Zakonski regulirati nespojivost rada u privatnnojpraksi i javnim zdravstvenim ustanovama,

          Borba protiv korupcije u zdravstvu,

          Izvršitti reviziju esencijalne liste lijekova,

          Raditi na poboljšanju statusa zdravstvenih radnika,

          Izraditi Program financijske konsolidacije KB dr.Irfan Ljubijankić

6.      BORAČKA ZAŠTITA I PRAVA CIVILNIH ŽRTAVA RATA

 

          Izraditi Program zapošljavanja i samozapošljavanja braniteljske populacije i civilnih žrtava rata,

          Izraditi Program stambenog zbrinjavanja socijalno-ugroženih članova braniteljske populacije kao i socijalno-ugroženih građana koji ne pripadaju ovoj populaciji,

          Uvesti mehanizam kontrole za utrošak sredstava namjenjenih radu braniteljskih Udruga i izrada kriterija za rad Udruga koje se financiraju iz Budžeta USK-a.

          Kontinuirano provođenje Zakona o kontroli zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i podzakonskih propisa,

          Izraditi Plan obilježivanja spomen obilježja na USK-u i uskladiti ga sa Budžetom.

          Izrada Programa korištenja redovnih fizioterapeutskih usluga za invalide domovinskog rata i civilne invalide većeg stupnja invalidnosti,

          Inicirati izmjene i dopune Zakona kojim bi izvršili povećanje iznosa dodatka za pratnju i izmjena granice minimalnog oštećenja oranizma,

          Pratiti implementaciju zakona o zapošljavanju osoba s invaliditetom u svim Institucijama USK-a,

7.      SOCIJALNA ZAŠTITA

Naš cilj je osiguranje minimuma socijalnih prava i socjalne sigurnosti na nivou BiH. U skladu s nadležnostima USK-a, nastojat ćemo:

          Osigurati minimum socijalne zaštite za sve socijalno-ugrožene kategorije,

          Inicirati izmjenu i dopunu zakona s ciljem ostvarivanja prava radnika kojima nisu uplaćeni doprinosi na mirovinu i zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

          Izraditi bazu podataka za sve osobe s invaliditetom na USK-u i u skladu s tim izraditi Program sufinanciranja poduzeća koja upošljavaju osobe s invaliditetom,

          Obavezno financiranje porodiljne naknade od dana poroda, pa do navršene godine života djeteta – rasteretiti poslodavce,

          Inicirati izmjenu porodičnog Zakona, a u cilju stvaranja olakšica i pojednostavljenja procesa usvajanja djece,

          Izrada Programa za otvaranje objekata koji bi služili zbrinjavanju djece bez roditeljskog staranja i posebnih odjela za dnevni boravak djece s posebnim potrebama.

          Jačanje odnosa vladinog i nevladinog sektora u pružanju potpore socijalno-ugroženim osobama.

Pitanja koja nisu obuhvaćena ovim „Programskim principima“,a njihovo rješavanje je nužno za socio-ekonomski oporavak USK-a ili su vezana za usklađivanje s višim nivoima vlasti, bit će naknadno regulirana Anexom dokumenta „ Programski principi“ kao i dinamički planovi svakog od pobrojanih principa.

Dokument o „ Programskim principima za djelovanje zakonodavne i izvršne vlasti na Unsko-sanskom kantonu u mandatnom periodu 2014.-2018.godina“ sačinjen je u 5 istovjetnih primjeraka od kojih svaka potpisnica zadržava po jedan primjerak, a po jedan primjerak se odlaže u arhiv Skupštine USK-a i arhiv Vlade USK-a.

1.      STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE ( SDA ) ___________________________________

2.      DEMOKRATSKA FRONTA ŽELJKA KOMŠIĆA ( DF ) _____________________________

3.      LABURISTIČKA STRANKA BiH ( LABURISTI BiH ) _______________________________

 

Bihać, 10.12.2014.godine