MLADI BEZ PERSPEKTIVE, PREPUŠTENI NA MILOST I NEMILOST DRUŠTVU…

Mladi u BiH se suočavaju sa nizom problema za koje su velikim dijelom odgovorne državne institucije u našoj zemlji. Na svim nivoima vlasti nedostaje programski i strateški pristup podrške poboljšanju položaja mladih u BiH. Državne vlasti su u potpunosti zanemarili probleme mladih  ljudi smanjujući izdvajanja za mlade, što jasno ukazuje da domaće vlasti nisu ozbiljno shvatile socijalne i ekonomske probleme sa kojima se suočavaju mladi ljudi u Bosni i Hercegovini, te su njihove probleme stavili u drugi plan vodeći prvenstveno brigu, kako zaposlenim u državnim institucijama povećati plate i naknade.

 Statistički podaci govore da svaka četvrta zaposlena mlada osoba radi na poslovima koji su potpuno različiti od usmjerenja vlastitog obrazovanja. Većina mladih sa završenom srednjom školom ima vrlo male šanse da se zaposli. Također, u većoj mjeri mladi se ne uspijevaju zaposliti na poslovima za koje su se nekoliko godina obrazovali. Mladi imaju najveće izglede da se zaposle na neformalnom tržištu rada, na nekvalitetnim poslovima sa slabim uvjetima rada, bez bilo kakve sigurnosti. Većina mladih ljudi je svjesna tih parametara, ali poražavajuća je činjenica što ta spoznaja ostavlja dugoročno negativne posljedice na mentalno zdravlje, aktivnost, porodični i društveni život.

Mladi su u većini nezadovoljni podrškom lokalnih vlasti za kreiranje sadržaja iz oblasti kulture i sporta. Također, mali broj mladih se bavi sportskim aktivnostima u okviru neke organizacije ili udruženja. To je sve rezultat nedostatka odgovarajućih sadržaja za mlade, te  loš pristup institucija vlasti iz oblasti sporta i kulture predstavlja zapostavljanje mladih talenata. Većina mladih ljudi vidi alternativu u odlasku u inostranstvo, trbuhom za kruhom, što danas prema nekim statističkim podacima gotovo preko 60% mladih ljudi želi da napusti BiH, pa makar i bilo privremeno.

Mnogi mladi ljudi su preuzeli konkretne korake u tom pravcu. Nezaposlenost je uzrok socijalnih anomalija, prepreka formiranju porodice, te osnovni razlog za napuštanje zemlje. Niska stopa radne aktivnosti mladih u odnosu na EU, te nezaposlenost koja je gotovo četiri do pet puta veća nego u zemljama EU-a, a pogotovu nezaposlenost mladih žena, najbolje prikazuju položaj BiH mladih u odnosu na vršnjake iz drugih zemalja. Mladi BiH žive u zemlji s nekoliko nivoa vlasti, razne vrsta ministarstava, fondova, što iz prostog razloga ostavlja utjecaj na sve lošiji položaj mladih i ako postoje zakoni koji obavezuju vlast da podržavaju mlade usvajajući strateške dokumente prema mladima.

Većina općina u BiH imaju službenike koji se bave pitanjima mladih, ali nažalost oni troše gotovo minimum svog radnog vremena na pitanja iz oblasti mladih jer se bave drugim poslovima. Također preko 80% općina ima komisiju za mlade u sastavu vijeća ili skupštine, ali gotovo 50% od tih općinskih komisija za mlade nije funkcionalna.

Laburistička stranka BiH znajući koliko su mladi važni za svaku društvenu zajednicu, kao dio populacije koji donosi nove ideje i pokretačku snagu, želi da nezaposlenost mladih stavi na centralno mjesto u svom radu, te našoj zemlji predloži velike strukturalne promjene, a sve u kontekstu oživljavanja BiH privrede. Mora se razvijati snažniji koncept reindustralizacije, posebne politike zapošljavanja koja će biti u korist mladih. Dati svima šansu da provedu i razviju svoje ideje, jer dobra ideja donosi i dobar uspjeh.

PR Laburista BiH