Dopis Općinskog načelnika upućen Domu zdravlja Velika Kladuša

S obzirom da se u posljednje vrijeme što putem portala i raznih dopisa, što za govornicom u Općinskoj vijećnici želi nametnuti teza nebrige i nezainteresiranosti Općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša za stanje u oblasti zdravstvene zaštite na području naše lokalne zajednice a imajući u vidu činjenicu da je iz Doma zdravlja Velika Kladuša od Općinskog načelnika Općine Velika Kladuša zatraženo „hitno“ održavanje sastanka na temu „Poboljšanja uslova za pružanje zdravstvene zaštite na području naše Općine“, općinski načelnik Fikret Abdić je Domu zdravlja uputio Dopis u kojem između ostalog stoji slijedeće:

 • Imenovanje aktuelnog sazivaZdravstvenog savjeta Općine Velika Kladuša za tekući mandatni period je provedeno po utvrđenoj zakonskoj proceduri i u skladu sa Statutom naše Općine kojim je propisano da Savjet broji devet članova, i to: tri predstavnika Doma zdravlja, tri predstavnika nevladinih organizacija, dva predstavnika pacijenata i jedan predstavnik Centra za socijalni rad.
 • Zdravstveni savjet je u skladu sa citiranim zakonskim i Statutarnim odredbama, kao i drugim aktuelnim propisima kojim su regulisana pitanja iz predmetne oblasti, dana 09.02.2018. godine održao svoju konstituirajuću sjednicu, a nakon iste i niz redovnih radnih sjednica u prvom redu na teme koje su kandidirane aktima Doma zdravlja, a u radu kojih sjednica je aktivno učešće uzeo Općinski načelnik, kao i drugi nadležni službenici Općinskog organa uprave.

 

 • Nadalje, Općina Velika Kladušau toku tekućeg mandatnog perioda je, kao jedinica lokalne samouprave, u skladu sa svojim „mogućnostima“ iz Budžeta Općine prema JZU Dom zdravlja Velika Kladuša izvršila slijedeće isplate:
 1. U 2017. godinina ime sufinasiranja nabavke vozila 70.000,00 KM, te na ime troškova zakupa poslovnog prostora, sufinasiranja nabavke opreme, režijskih troškova uz zakup i drugih sanitetskih usluga 9.811,22 KM, što ukupno iznosi 79.811,22 KM,
 2. U 2018. godini na ime sufinansiranja nabavke vozila 60.000,00 KM, te na ime troškova zakupa poslovnog prostora, sufinasiranja nabavke opreme, režijskih troškova uz zakup, usluga deratizacije, sistematskog pregleda uposlenih, sufinansiranja liječenja migranatai drugih sanitetskih usluga 36.463,63 KM, što ukupno iznosi 96.463,63 KM i
 3. U 2019. godinina ime troškova zakupa poslovnog prostora, režijskih troškova uz zakup i drugih sanitetskih usluga 511,53 KM.

Dakle, u toku 2017., 2018. i 2019. godine iz Budžeta Općine prema JZU Dom zdravlja Velika Kladuša uplaćeno je sveukupno 180.786,38 KM po raznim osnovama koji, najvećim dijelom ne predstavljaju direktnu zakonsku obavezu Općine Velika Kladuša kada je u pitanju djelatnost zdravstva.

 • Isto tako, u kontekstu ostvarivanja društvene brige za zdravlje na nivou Općine, važno je naglasiti i da je iz sredstava budžetske rezerve na ime (su)finansiranja troškova liječenja naših građana u godiniisplaćeno 360,79 KM, dok je u 2018. godini isplaćen iznos od 41.721,30 KM, odnosno u 2019. godini isplaćeno je za iste namjene 30.796,18 KM, što na nivou navedene tri godine predstavlja iznos od 111.878,27 KM budžetskih sredstava koje su isplaćene u svrhe ostvarivanja brige lokalne zajednice za zdravlje građana Općine Velika Kladuša.

 

 • Potrebno je ovom prilikom, također istaknuti i činjenicu da je na zahtjev Općinskog načelnika, a u koordinaciji sa Zdravstvenim savjetom inicirano zakazivanje i održavanje Vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša koja je održana dana 19.06.2018.godine i kojom prilikom su na istoj od strane Vijeća jednoglasno usvojeni zaključci kako slijedi:
 1. Općinsko vijeće  Velika  Kladuša  izražava  zabrinutost zbog novonastale situacije u vezi  migrantske krize u našoj Općini i ozbiljnog ugrožavanja građana i njihove imovine.
 2. Općinsko vijeće Velika Kladuša je protiv smještaja migranata na lokaciji Općine Velika Kladuša, te smatra da se taj problem mora riješiti uz ravnomjernu raspodjelu migranata na ostale općine u BiH.
 3. Općinsko vijeće Velika Kladuša traži od nadležnih institucija BiH da u proces rješavanja  migrantske krize na području Općine Velika Kladuša obavezno budu uključeni i predstavnici lokalne vlasti.
 4. Traži se detaljna informacija od Ministarstva sigurnosti BiH, na temelju čega se došlo do odluke da je Velika Kladuša lokacija za smještaj migranata, traženu informaciju dostaviti u što kraćem roku.
 5. Traži se   od   Ministarstva   sigurnosti  BiH  plan  zbrinjavanja  migranata  sa  detaljnim rokovima,  kao  i obavezama svih učesnika u tom procesu uključujući i lokalnu zajednicu.
 6. Traži se   od   Ministarstva   unutrašnjih   poslova  USK  da  pojačaju  aktivnosti  u  cilju obezbjeđenja sigurnosti građana na Općini Velika Kladuša.
 7. Traži se od Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH da se informacije u vezi ove problematike dostavljaju na adresu Općinskog načelnika Općine Velika Kladuša i predsjedavajućeg Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša.

Ovi zaključci su u više navrata upućeni na sve relevantne adrese i na iste nije nažalost bilo adekvatnih reakcija i nadležnih postupanja.

 • Na inicijativu većine predsjednika mjesnih zajednica sa područja naše Općine, na proširenoj sjednici Komisije za prostorno planiranje, mjesne zajednice, komunalne poslove i ekologijuformiran je Krizni štab koji je održao više sastanaka, te donio niz zaključaka vezano za migrantsku krizu i stanje sigurnosti na području Općine, pa je tako, pored ostalog, na zahtjev Kriznog štaba od strane predsjedavajućeg sazvana i Tematska sjednica Općinskog vijeća po pitanju migrantske krize, koja nažalost nije održana iz razloga neusvajanja predloženog dnevnog reda iste, a koji nisu podržali vijećnici opozicionih političkih grupacija. Isto tako, u skladu sa redovnim Programom rada, Općinsko vijeće na godišnjem nivou razmatra i Informaciju o stanju i problemima vezanim za ostvarivanje zdravstvene zaštite stanovništva Općine Velika Kladuša, te po istom pitanju zauzima određene stavove i provodi potrebne aktivnosti i mjere.
 • Potrebno je naravno na kraju u pogledu pitanja zakupa prostorija ambulante Podzvizdambulante Mala Kladuša navesti i to da je prilikom sklapanja navedenih ugovora o zakupu Općina, kao lokalna zajednica, imala u vidu činjenicu da su isti duži vremenski period bili van osnovne funkcije i da su kao takvi bili izloženi propadanju i devastaciji, s jedne strane, dok je istovremeno, s druge strane, bila izražena aktuelna potreba i interes lokalne zajednice (MZ i drugih subjekata kojima je Općina osnivač) za iznalaženjem adekvatnih prostora koji bi se mogli staviti na upotrebu i korištenje za obavljanje redovnih poslova i aktivnosti. Dakle, osnovna namjera lokalne zajednice je pri ovoj aktivnosti, odnosno definisanju uslova pod kojim su zaključeni navedeni ugovori, u prvom redu bila zaštita od propadanja i stavljanje navedenih objekata u određenu funkciju, a naravno kroz navedeni aranžman, na indirektan način, i financijska podrška JZU Dom zdravlja Velika Kladuša. Međutim, izvršenim kadrovskim promjenama u Vašoj Ustanovi, nažalost došlo je i do, nadamo se privremenog, zastoja u realizaciji ovog pravnog posla, odnosno zaključenih ugovora o najmu navedenih prostora.

Imajući u vidu sve naprijed navedene činjenice, a koje, usput rečeno, predstavljaju samo dio aktivnosti koje je organizirala i provela lokalna samouprava po pitanjima iz predmetnih akata, smatrali smo za našu obavezu da Vas o istom informišemo s obzirom na to da je očigledno izostala međusobna koordinacija sa predstavnicima Vaše Ustanove u Zdravstvenom savjetu, a koji su neposredno i aktivno učestvovali u radu istog, ili na odgovarajući način bili upoznati o svemu navedenom, odnosno sa članovima menadžmenta Ustanove iz prethodnog perioda.

Općinski načelnik

Fikret Abdić, dipl. ing.