(VIDEO) MIRVET BEGANOVIĆ: ZLOUPOTREBU BUDŽETA SANKCIONIRATI NOVIM IZBOROM NAČELNIKA!

Zakon o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru Federacije BiH, a koji je razmatran na 12. Sjednici Doma naroda F BIH ima za cilj sustavno uređenje financijskog upravljanja i kontrole javnih sredstava, a posebno povećanje discipline u zakonitom i najmjenskom trošenju budžetskih sredstava.

Zakon jeste potreban, no Interne kontrole upravljanja i trošenja javnih sredstava već postoje. Nažalost, u dosadašnjoj praksi nisu pokazali pozitivne efekte, kada je u pitanju sankcioniranje izabranih zvaničnika koji sa javnim financijama postupaju suprotno zakonu, kao što je to slučaj sa načelnikom Općine Velika Kladuša.

Institucije nadležne da kontroliraju i u konačnici zatraže odgovornost za nesavjesno i protuzakonito trošenje budžetskih sredstava, to ne čine.

Iz tog razloga, neophodno je da se uvedu izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, na način da ukoliko općinska vijeća ne usvoje financijske izvještaje općinskih načelnika, da istima prestaje mandat, te da se raspisuju novi izbori, kao što je to praksa u Republici Hrvatskoj.

Ovakav odnos nadležnih institucija čini najveću štetu građanima Bosne i Hercegovine, koji sve teže pune budžete općina, kantona i entiteta, a odgovorni za takvo stanje, nemaju nikakve sankcije.

Video u prilogu…