Subvencija prijevoza učenika u školskoj 2022/23. godini

Kao i prethodnih godina i u školskoj 2022/23. godini Općina Velika Kladuša, na čelu sa Općinskim načelnikom, će subvencionirati troškove prevoza učenika osnovnih i srednjih škola. Na početku nove školske godine želimo pružiti važne informacije učenicima i njihovim roditeljima o načinu ostvarivanja prava na subvenciju troškova prevoza.

Roditelji učenika osnovnih škola kompletnu proceduru će završiti u osnovnoj školi koju učenik pohađa. Pravo na subvenciju u iznosu od 90% od cijene mjesečne karte imaju roditelji za učenike koji stanuju na udaljenosti od škole manjoj od 5 km, koji koriste javni prevoz, koji putuju u najbližu školu i za koje Ministarstvo obrazovanja USK nije obezbjedilo prevoz. Procedura je vrlo jednostavna. Sve što treba je da roditelj, u školi koju učenik pohađa, popuni jedan formular u koji se upisuju osnovni podaci o učeniku, roditelju, relaciji na kojoj učenik putuje i broj računa roditelja, otvorenog u poslovnoj banci, na koji će se vršiti uplata subvencije. Dakle, roditelji nemaju potrebu dolaziti u Općinu. Sve što treba, riješit će u školi i po isteku mjeseca, za koji su kupili mjesečnu kartu za svog učenika, dobit će subvenciju na svoj račun u iznosu od 90% od cijene mjesečne karte.

Pravo na subvenciju za učenike srednjih škola se ostvaruje na osnovu zahtjeva o kojem odlučuje Općinski načelnik. Obrazac zahtjeva i upute o načinu ostvarivanja prava na subvenciju učenici i roditelji mogu dobiti u srednjoj školi koju učenik pohađa, mjesnoj zajednici u kojoj učenik živi, Šalter-sali.

Zahtjeve za subvenciju troškova prevoza mogu podnijeti roditelji ili staratelji učenika srednjih škola za:

– učenike bez oba roditelja;
– učenike bez roditeljskog staranja;
– učenike sa tjelesnim oštećenjem;
– učenike iz porodice iz koje tri ili više učenika pohađa srednju školu;
– učenike čiji je jedan ili oba roditelja invalid(i) najmanje 80%;
– učenike iz porodice koja je korisnik stalne novčane pomoći Centra za socijalni rad;
– učenike iz porodica koje nemaju nikakva primanja;
– učenike iz porodice iz koje dva učenika pohađaju srednju školu);
– učenike bez jednog roditelja;
– učenike iz porodica koje se izdržavaju od minimalne penzije i
– učenike iz porodica u kojima je prihod po članu domaćinstva manji od 150,00 KM).

Visina subvencije za učenike srednjih škola iznosi 50%, 60% ili 100%, što zavisi od socijalne kategorije, kojoj učenik pripada. Na obrascu Zahtjeva za subvenciju su jasno naznačeni dokumenti koji trebaju za svaku socijalnu kategoriju.

Informacije u vezi subvencije troškova prevoza učenika osnovnih i srednjih škola se mogu dobiti telefonom pozivom na broj: 037-770-030 lokal 231 ili e-mailom: vkladusa@bih.net.ba.

Obrasci zahtjeva za subvenciju za učenike srednje škole i Prijavnog evidencionog lista za učenike osnovne škole se mogu preuzeti sa web-stranice Općine Velika Kladuša.