Programska platforma Laburističke stranke BiH

OSNOVNI CILJEVI STRANKE

Polazeći od svoga Programa Stranka se u svom djelovanju zalaže za sveobuhvatan razvoj Bosne i Hercegovine kroz:

  • Razvoj tržišne privrede i zaštita državne i privatne svojine;
  • Vladavinu prava i afirmacija pravne sigurnosti;
  • Decentralizaciju i ravnomjeran regionalni razvoj;
  • Zaštitu i unapređenje ljudskih prava i temeljnih sloboda;
  • Socijalnu pravdu i društvenu solidarnost;
  • Zaštitu prava manjina u skladu sa međunarodnim standardima;
  • Zaštitu i unapređenje životne sredine;
  • Regionalnu suradnju, te integracija u europske i euroatlantske strukture;
  • Izgradnju Bosne i Hercegovine kao demokratske države ravnopravnih konstitutivnih naroda i svih građana koji u njoj žive;
  • Uspostavu društva čije de institucije, u funkcionalnom smislu, služiti građanima.


Laburistička stranke Bosne i Hercegovine je stranka nastala na tekovinama prepoznatljivih vrijednosti iz perioda najvećeg ekonomskog razvoja ovog kraja a naročito općina Velika Kladuša i Cazin, zatim ratnog i poratnog perioda stradanja građana i stanovnika kako na o području Velike Kladuša i Cazina kao i Bosne i Hercegovine.

Laburistička stranka će se naročito zalagati za ostvarivanje prava iz proisteklog rata i to pripadnika Narodne odbrane, porodica poginulih, invalida, logoraša, izbjeglica kao i svih onih građana kojima su ta prava narušena kako na Unsko sanskom kantonu, Federaciji Bosne i Hercegovine kao i cijele Bosne i Hercegovine.

Laburistička stranka će svim svojim kapacitetima raditi na sveopćem Krajiškom pomirenju svih njenih građana, utvrđivanju istine o svim dešavanjima u proteklom periodu na ovim prostorima i šire kao i stvaranju jedinstva u borbi za Unsko sanski kanton kao kanton sloge rada i ekonomskog oporavka.

Laburistička stranka kao pripadnik laburističkog pokreta svijeta zalagati će se kao prvo za sva prava radnika, dioničara, penzionera, socijalno ugroženih građana, seljaka, kooperanata i svih onih koji su svojim radom, znojem i zalaganjem izgradili najveće ekonomske subjekte na ovim prostorima a koji su uništeni ili se uništavaju u procesu privatizacije.

Poseban segment borbe za koji će se zalagati Laburistička stranka BiH jeste ostvarivanje dioničkih prava radnika u rješavanju statusa Agrokomerca kroz pokretanje političkog, pravnog i društvenog dijaloga i postupaka kako u politici tako i kod nadležnih sudova.

Drugi poseban segment rada Laburističke stranke će se zasnivati na povezivanju, udruživanju i zajedničkoj borbi svih obespravljenih radnika, sindikata i udruženja građana iz Bosne i Hercegovine u ostvarivanju njihovih osnovnih prava na rad, imovinu, školovanje, zdravstvenu zaštitu i penzionisanje.

Laburistička stranka Bosne i Hercegovine svoj program ekonomskog razvoja zasniva na borbi protiv bijede , nezaposlenosti i siromaštva kroz pokretanja novih investicija i javnih radova.

Laburistička stranka Bosne i Hercegovine će se zalagati za razvoj na principima jasno definiranih odnosa između socijalnog segmenta društva, tržišne privrede i državne regulacije ili kao socijalno pravedne i tržišno orijentirane privrede.

Laburistička stranka ekonomski razvoj Unsko sanskog kantona kao i Bosne i Hercegovine zasnivati će na konkurentskoj prednosti u onom čim se raspolaže kroz pokretanju investicija i razvojnih projekata koji se oslanjaju na vlastite resurse kao što su voda šuma, zemlja, radna snaga tradicija i iskustvo u proizvodnji.

Osnovni koncept ekonomskog razvoja zasnivati na onim proizvodnjama gdje je viši stepen finalizacije i gdje se vrši proizvodnja složenijeg proizvoda s ciljem ostvarivanja veće dobiti, supstituciji uvoza i zapošljavanja većeg broja radne snage.

Laburistička stranka će se zalagati kroz svoje ekonomske projekte ravnomjeran razvoj ruralnog područja sela i grada u svim dijelovima Unsko sanskog kantona tako i Bosne i Hercegovine.

Ekonomski razvoj će se zasnivati na jasno definiranim strateškim granama kao što su poljoprivreda, prehrambeno prerađivačka industrija, drvna industrija, turizam, energija, metalna industrija, rudarstvo i dr.

Poseban odnos prema poljoprivredi i selu Laburistička stranka će ponuditi kroz jedan cjelovit Program integralnog razvoja poljoprivrede i sela.

Laburistička stranka Bosne i Hercegovine će u svojoj organizaciji stranke formirati kao posebno tijelo Stručni ekonomski savjet od eminentnih stručnjaka iz oblasti biznisa, ekonomije, prava i tehnologije a koji imaju zadatak da izrade cjelovit razvojni program sa posebnim osvrtom na zapošljavanje mladih stručnjaka, žena, osoba sa posebnim potrebama, osoba sa invaliditetom.

Laburistička stranka će se zalagati na korištenju obnovljivih i alternativnih izvora energije, programa ušteda energije kao i pokretanju projekata iz domene obnovljivi izvora energije kao i poboljšanju energetske efikasnosti na svim nivoima i domenama.

Laburistička stranka Bosne i Hercegovine će kroz program edukacije i stručne obuke pokrenuti proces stvaranja posebnih mladih stručnih timova i kadrova za pisanje projekata, programa i investicijskih studija za povlačenje sredstva iz fondova iz nadležnih institucija te fondova EU.

Laburistička stranka će se zalagati za stvaranje povoljnog ambijenta za mala srednja poduzeća kao i obrt te njihovo uvezivanje za jačanju u nastupu na tržištu.

Laburistička stranka će posebno uspostaviti i pokrenuti program i proces uvezivanje dijaspore u razmjeni iskustva, znanja i kapitala na principu obostranog interesa.

Laburistička stranka će raditi na pokretanju javno privatnog partnerstva u određenim sferama interesa.

Laburistička stranka će se aktivno uključiti i raditi na reformi javne uprave, njihovoj reorganizaciji, transparentnosti, opremljenosti te stvaranju efikasne javne uprave koja će biti u funkciji građana.

Laburistička stranka će raditi na pokretanju poslovnih poduzetničkih zona kao i slobodnih zona te njihovog uvezivanja u međunarodnu mrežu zona.

Laburistička stranka će raditi na poboljšanju socijalnog statusa ugroženih kategorija te oslanjanje istog na ekonomski program razvoja.

Laburistička stranka će kroz svoj rad poseban status i otvorenost za uključivanje žena te ispunjavanju svih međunarodnih normi u mjestu i ulozi žena u politici kao i društvenom životu.

Laburistička stranka će kroz ekonomski program obezbijediti za učešće mladih i pokrenuti njihovu aktivniju ulogu kako u politici tako u društvu.

Laburistička stranka će se aktivno uključiti u borbu protiv svih vidova korupcije kriminala kao i kršenja ljudskih prava.

Laburistička stranka će aktivno uzeti učešće u reformi obrazovnog sistema sa aspekta poboljšanja uslova rada, usklađenosti sa potrebama privrede te obrazovanju odraslih i obukama prekvalifikacije radne snage.

Laburistička stranka će aktivno uzeti učešće u poboljšanju zdravstvene i socijalne zaštite kao i uslova pružanja usluga te stvaranja socijalne sigurnosti za građane.

Laburistička stranka će se zalagati na razvoju sporta amaterskoga kao i profesionalnog te stvaranja uslova za razvoj sporta kako u urbanim centrima tako i ruralnom području.

Laburistička stranka će aktivno raditi na izgradnji kulturne infrastrukture, njegovanju baštine i kulturnih historijskih vrijednosti te kulturnih običaja i manifestacija.

Laburistička stranka će raditi na projektima i jasno definiranim mjerama zaštite okoliša, zraka, vode te rješavanja upravljanja otpadom te stvaranja uslova da otpad postane ekonomska kategorija.

Laburistička stranka će raditi na poboljšanju međuopćinskih odnosa općina, kantona , regija i država.

Laburistička stranka smatra da Europski put nema alternativu i pružiti će maksimalan angažman za ispunjavanje svih potrebni obaveza za dobivanje statusa zemlje kandidata te zemlje članice.