ELMA ĐOGIĆ: POSLANIČKA INTERVENCIJA – AGENCIJA ZA ISTRAGU I ZAŠTITU (SIPA), FUP I FP!!!

Politička trakavica koja potresa Općinu Velika Kladuša od 2014. godine, a zahvaljujući prvenstveno ličnim interesima pojedinaca, dovela je u situaciju da funkciju Općinskog vijeća i funkciju Načelnika obnaša jedna te ista osoba – Načelnik.  Bez odluka Općinskog vijeća Načelnik kreira i troši budžet kao da je njegov lični. Budžetski kalendar kao i izvještaji koji su predviđeni Zakonom o budžetima u FBiH su postali strani za Općinsko vijeće Velike Kladuše, a isto je i više puta urgiralo prema višim nivoima vlasti, Ministarstvu finansija USK-a i Ministarstvu finansija FBiH, ali ništa nije po tom pitanju urađeno niti je itko reagirao. 

Koristeći svoju poslaničku poziciju upućujem Zahtjev za kontrolu i istragu Finansijskoj policiji, Federalnoj upravi policije i Agenciji za istragu i zaštitu (SIPA):  

– da ispita način trošenja Budžeta Općina Bužim i Velika Kladuša za 2014.  i 2015. godinu,

– da se posebno ispita kapitalni dio Budžeta, finansiranje komunalne infrastrukture, rehabilitacija i asfaltiranje puteva, ljetno i zimsko održavanje, održavanje gradske čistoće, te druge stavke budžeta koji se odnose na tu namjenu,

– da se ispitaju procedure primjene i provedbe Zakona o javnim nabavkama za 2014. i 2015. godinu?  

Vlada FBiH, a posebno  Ministarstvo finansija Federacije BiH blagovremeno su upoznati sa dešavanjima u općinskim vijećima Općina Velika Kladuša i Bužim za 2014. i 2015. godinu. Jednako tako upoznati su sa činjenicama da načelnici Općina Velika Kladuša i Bužim svjesno krše Zakon o budžetima u FBiH, kao i sa činjenicom da je Načelnik Općine Velika Kladuša samoinicijativno proglasio Budžet općine za 2015. godinu, da istom nisu usvojeni Izvještaji o izvršenju Budžeta za 2014. Godinu, kao ni Izvještaji o izvršenju Budžeta za 2015. godinu.   

Cijeneći sve navedeno, upućujem pitanje Vladi FBiH i Ministarstvu financija FBiH::  

– Zašto budžetski inspektor nije izvršio nadzor nad budžetom Općine Velika Kladuša kad ste kao nadležno ministarstvo na to pozvani od strane Predsjedavajuće OV Velika Kladuša?

– Šta je Ministarstvo uradilo po pitanju imenovanja budžetskog inspektora u Unsko-sanskom kantonu?   

Nakon izvršene kontrole i istrage tražim da me o ishodu iste obavijestite.  

                                                                                                   Zastupnica

                                                                                                                                                                                     Elma Đogić