AKO SE NE PODRŽI BESPRAVNA GRADNJA, NE USVAJA SE NI DNEVNI RED?!

XXIX redovna sjednica Općinskog vijeća trebala je rezultirati donošenjem važnih odluka za dobrobit naših građana, a pogotovo Odluke o izgradnji skloništa za životinje, Odluke o javnom redu i miru, Odluke o regulaciji saobraćaja, nekoliko Odluka o utvrđivanju javnog interesa, kada su u pitanju nisko naponske mreže  po pojedinim mjesnim zajednicama.

Opet se ispostavilo da Načelnik, kao i SDA, A-SDA imaju samo za cilj,  pod svaku cijenu legalizirati bespravno izgrađeni objekt investitora Babić Ferida ( BF – Komerc), na adresi I muslimanske brigade, u Polju.

Nakon što se Vijeće očitovalo da ne želi preispitati Zaključke sa prošle sjednice, te da ne želi OPET razmatrati Odluku  o načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama direktnom pogodbom, dakle, legalizaciju bespravno izgrađenog objekta BF Komerc, nije bilo dovoljno vijećnika koji bi podržali dnevni red, tako da isti nije usvojen i sjednica se nije mogla ni održati.

Klub Laburista BIH podržao je dnevni red u kojem su bile, između ostalog Odluka o izgradnju skloništa za životinje, Odluke o javnim interesima, Odluka o javnom redu i miru i druge.  Klub broji 11 vijećnika i nije imao mogućnost da nastavi dalje sa radom.

Također, postalo je svima vidljivo da, kad ne uspiju represivne mjere od strane Načelnika, njegovog savjetnika i pojedinaca koji imaju veliki interes da legaliziraju bespravno izgrađen objekat Babić Ferida, onda vijećnici SDA, mješovitog Kluba A-SDA i Aida Alibegić, Nezavisni klub vijećnika (Sead Okanović, Adnana Grahović i Zlatan Holić), ne usvajaju dnevni red, iako se na istom nalaze odluke od velike važnosti za zdravlje i sigurnost građana naše Općine, puno važnije od bespravno izgrađenog objekta!

Ovo je pokazalo tko uistinu opstruira rad Vijeća, koje političke partije ne žele opće interese, već isključivo i samo svoje.

                                                                                PR Laburisti BiH