Elvira Abdić Jelenović

PREDSJEDNICA LABURISTIČKE STRANKE BIH

 

Elvira Abdić Jelenović rođena je 07. septembra 1967 godine u Karlovcu, Republika Hrvatska. Osnovnu i srednju školu završila je u Velikoj Kladuši. Građevinski fakultet završila je u Rijeci, gdje je stekla zvanje diplomiranog inžinjera građevinarstva.

Privatni je poduzetnik, u sektoru za graditeljstvo.

Idejni je tvorac Laburističke stranke, i predsjednik od osnivanja. Bila je zastupnica u Skupštini USK-a  i delegatkinja u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH za mandatni period 2006-2010, i od 2010-2014. Vijećnica je u Općinskom vijeću Velika Kladuša i Predsjednica Kluba Laburista u OV (2016-2020).

Predsjednika/predsjednicu Stranke bira Kongres. Isti se bira na period od četiri godine.

Predsjednik Stranke ima ovlaštenja i nadležnosti:

  • Predstavlja i zastupa Stranku u javnom, političkom životu i pravnom prometu, u skladu sa zakonima, Statutom i Programom Stranke;
  • Osigurava jedinstvo djelovanja svih organa Stranke;
  • Saziva Kongres na osnovu Statuta;
  • Saziva i rukovodi Predsjedništvom Stranke;
  • U hitnim slučajevima može donositi odluke i zaključke iz nadležnosti  Predsjedništva Stranke, s  tim da na prvoj narednoj sjednici Predsjedništva Stranke traži potvrdu tih odluka i zaključaka;
  • Po potrebi, saziva Predsjednike općinskih i  kantonalnih/regionalnih organizacija s ciljem utvrđivanja mjera za efikasno provođenje politike Stranke;
  • Obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom stranke.

 

Predsjednica Laburističke stranke, već drugi mandat, je gosp. Elvira Abdić Jelenović.